Samenstelling Xolair 75 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde spuit met 0,5 ml oplossing bevat 75 mg omalizumab. Xolair 150 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde spuit met 1 ml oplossing bevat 150 mg omalizumab.

Indicatie Aanvullende behandeling om de astmacontrole te verbeteren bij volwassen en adolescente patiënten (12 jaar en ouder) en kinderen van 6-12 jaar met ernstig persistent allergisch astma, die een positieve huidtest hebben of in vitro reactiviteit vertonen tegen een permanent aanwezig aero-allergeen en overdag regelmatig symptomatisch zijn of ’s nachts wakker worden en die last hebben gehad van meerdere gedocumenteerde ernstige astma-exacerbaties ondanks de dagelijkse hoge dosis inhalatiecorticosteroïden, plus een geïnhaleerde langwerkende beta2-agonist. Voor volwassen en adolescente patiënten (12 jaar en ouder) geldt tevens dat zij een verminderde longfunctie hebben (FEV1<80%). De behandeling moet alleen overwogen worden bij patiënten met overtuigend IgE-gemedieerd astma.

Farmacotherapeutische groep Andere systemische geneesmiddelen tegen obstructieve luchtwegaandoeningen.

Contra-indicaties Overgevoeligheid voor omalizumab of een van de hulpstoffen.

Waarschuwingen Xolair is niet geïndiceerd voor de behandeling van astma-exacerbaties, acute bronchospasmen of status astmaticus, hyper-IgE-syndroom, allergische bronchopulmonaire aspergillose of voor de preventie van anafylactische reacties. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met auto-immuunziekten, reeds bestaande nier- of leverinsufficiëntie of chronisch hoog risico op worminfecties. Abrupte beëindiging van therapie met corticosteroïden na de start van de Xolair behandeling wordt niet aanbevolen. Type I lokale of systemische allergische reacties kunnen voorkomen als omalizumab wordt gebruikt, zelfs na langdurige behandeling. De eerste 3 doses van Xolair moeten door, of onder supervisie van, een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden toegediend. Bij patiënten met een bekende voorgeschiedenis van anafylaxie moet de toediening door een arts gedaan worden die directe beschikking heeft over medicatie voor de behandeling van anafylactische reacties. Bij het optreden van deze reacties dient de behandeling onmiddellijk te worden gestaakt. Serumziekte en serumziekte-achtige reacties zijn waargenomen bij patiënten, die worden behandeld met gehumaniseerde monoklonale antilichamen waaronder omalizumab. Patiënten met ernstig astma vertonen zelden het systemisch hypereosinofiel syndroom of allergische eosinofiele granulomateuze vasculitis (Churg-Strauss syndroom). In zeldzame gevallen kunnen patiënten die met geneesmiddelen tegen astma, waaronder omalizumab, worden behandeld systemische eosinofilie en vasculitis vertonen of ontwikkelen. Artsen dienen hierop alert te zijn. Een mogelijk risico op overgevoeligheidsreacties voor latex kan niet volledig worden uitgesloten.

Bijwerkingen Zeer vaak: koorts (bij kinderen 6-12 jaar). Vaak: hoofdpijn (zeer vaak bij kinderen 6-12 jaar); pijn in de bovenbuik (bij kinderen 6-12 jaar); reacties op de injectieplaats zoals pijn, erytheem, pruritus en/of zwelling. Soms: syncope, paresthesie, slaperigheid, duizeligheid; allergische bronchospasme; hoesten; dyspeptische tekenen en symptomen; diarree; misselijkheid; fotosensitiviteit; urticaria; rash; pruritus; faryngitis; posturale hypotensie; flushing; influenza-achtige ziekte, opgezwollen armen, gewichtstoename; vermoeidheid.

Afleverstatus UR

Verpakking en prijs Zie Z-Index

Vergoeding Financiering bij astma verloopt via add-on.

Registratiehouder Novartis Europharm Limited

Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem

Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 026-3782111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl.

Datering verkorte productinformatie December 2018.

Meer informatie over Xolair? Lees hier de SmPC en bijsluiter

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request