Samenstelling Xolair 150 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde spuit met 1 ml oplossing bevat 150 mg omalizumab.

Indicatie Aanvullende therapie voor de behandeling van chronische spontane urticaria bij volwassen en adolescente (12 jaar en ouder) patiënten die onvoldoende reageren op behandeling met H1-antihistaminica.

Farmacotherapeutische groep Andere systemische geneesmiddelen tegen obstructieve luchtwegaandoeningen.

Contra-indicaties Overgevoeligheid voor omalizumab of een van de hulpstoffen.

Waarschuwingen Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met auto-immuunziekten, reeds bestaande nier- of leverinsufficiëntie of chronisch hoog risico op worminfecties. Abrupte beëindiging van therapie met corticosteroïden na de start van de Xolair behandeling wordt niet aanbevolen. Type I lokale of systemische allergische reacties kunnen voorkomen als omalizumab wordt gebruikt, zelfs na langdurige behandeling. De eerste 3 doses van Xolair moeten door, of onder supervisie van, een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden toegediend. Bij patiënten met een bekende voorgeschiedenis van anafylaxie moet de toediening door een arts gedaan worden die directe beschikking heeft over medicatie voor de behandeling van anafylactische reacties. Bij het optreden van deze reacties dient de behandeling onmiddellijk te worden gestaakt. Serumziekte en serumziekte-achtige reacties zijn waargenomen bij patiënten, die worden behandeld met gehumaniseerde monoklonale antilichamen waaronder omalizumab. Een mogelijk risico op overgevoeligheidsreacties voor latex kan niet volledig worden uitgesloten.

Bijwerkingen Vaak: sinusitis, hoofdpijn, artralgie, reactie op de injectieplaats, bovenste luchtweginfectie.

Afleverstatus UR

Verpakking en prijs Zie Z-Index

Vergoeding Financiering bij CSU verloopt via add-on.

Registratiehouder Novartis Europharm Limited

Lokale vertegenwoordiger Novartis Pharma B.V., Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem

Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met 026-3782111. De volledige productinformatie kunt u raadplegen via www.novartis.nl.

Datering verkorte productinformatie December 2018.

 

Meer informatie over Xolair? Lees hier de SmPC en bijsluiter

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request