Studieopzet en patiëntkenmerken

In de IMDC-studie werd data van 7438 patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom geanalyseerd. Deze patiënten waren behandeld met Votrient of sunitinib. Er werd gekeken naar hoe de klinische effectiviteit zich vertaalde naar effectiviteit in de dagelijkse praktijk.

Verder werd de algehele overleving, progressievrije...Lees meer

1220VTR130063

Studieopzet en patiëntkenmerken Deze prospectieve observationele studie bekijkt de uitkomst van behandeling met Votrient van patiënten met gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom in de dagelijkse praktijk.

Belangrijkste bevindingen:

• In de dagelijkse klinische praktijk werden de effectiviteit en veiligheid van Votrient bevestigd. Ook...Lees meer

1220VTR130063

Zoals bij elk medicijn kunnen bij het gebruik van Votrient (pazopanib) bijwerkingen optreden. Als een patiënt veel last heeft van bijwerkingen kan de kwaliteit van leven sterk verminderd worden. In het geval van ernstige of onaanvaardbare bijwerkingen is mogelijk een dosisaanpassing nodig. Lees hieronder meer over de mogelijke bijwerkingen en hoe deze het beste gemonitord kunnen worden....Lees meer

1220VTR130063

Votrient (pazopanib) is bij volwassenen geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC, Renal Cell Carcinoma) en voor patiënten die eerder een cytokinebehandeling hebben ondergaan voor het gevorderde stadium van de ziekte.

Votrient is ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met bepaalde subtypes van gevorderd wekedelensarcoom (STS,...Lees meer

1220VTR130063

Votrient vs. placebo bij gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom Studieopzet en patiëntkenmerken

De studie van Sternberg et al. was een dubbelblinde fase-III studie uitgevoerd onder 435 patiënten. Deze patiënten ontvingen gerandomiseerd 2:1 Votrient of placebo. Hierbij was er een gelijke verdeling tussen naïeve patiënten en patiënten die eerder met cytokinen...Lees meer

1220VTR130063

De effectiviteit en veiligheid van Votrient (pazopanib) voor de behandeling van niercelcarcinoom zijn in meerdere wetenschappelijke studies onderzocht. Hieruit blijkt dat Votrient een effectieve behandeling is van gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Omdat voor een groot deel van de patiënten met mRCC deze diagnose ‘de novo’ gesteld wordt, is het van belang om bij de...Lees meer

1220VTR130063

De aanbevolen dosering voor de behandeling van volwassen patiënten met RCC of STS is 800 mg pazopanib eenmaal daags.

Dosisaanpassingen (verhoging of verlaging) moeten gebeuren met stapsgewijze verhogingen of verlagingen van 200 mg, gebaseerd op de individuele verdraagbaarheid om zo bijwerkingen te beheersen. De dosering pazopanib mag de 800 mg niet overschrijden.

...Lees meer

1220VTR130063

Lever Levertoxiciteit wordt in toenemende mate gezien als een klasse-effect van tyrosine kinaseremmers, onafhankelijk van het moleculaire target. In klinische studies met Votrient werd een verhoging in de hoeveelheid serum transaminases (ALAT, ASAT) en bilirubine geobserveerd. Dit was meestal in de eerste 18 weken van de behandeling. Bij 89% van de gevallen...Lees meer

1220VTR130063
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request